Warunki korzystania z aplikacji Horsey

1. Wprowadzenie

 1. Pobierając, przeglądając, uzyskując dostęp lub korzystając z aplikacji mobilnej Horsey („Aplikacja Mobilna”), wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków Użytkowania.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych warunków użytkowania w dowolnym momencie.
 3. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z niniejszych warunków użytkowania, musisz natychmiast przerwać dostęp do Aplikacji Mobilnej i korzystanie z usług oferowanych w Aplikacji Mobilnej.
 4. Dalsze korzystanie z Aplikacji Mobilnej będzie stanowić akceptację niniejszych Warunków Użytkowania, które mogą być okresowo zmieniane.

2. Definicje

 1. W niniejszych warunkach użytkowania następujące terminy mają następujące znaczenie, z wyjątkiem sytuacji, gdy kontekst wymaga inaczej:
  • „Konto” oznacza konto utworzone przez użytkownika w Aplikacji Mobilnej w ramach rejestracji.
  • „Aplikacja Mobilna”, „Aplikacja” oznacza aplikację Horsey dostępną do pobrania za pośrednictwem Apple™ App Store i Google™ Play Store
  • „Polityka prywatności” oznacza politykę prywatności określoną w punkcie 15 niniejszych warunków użytkowania.
  • „Rejestracja” oznacza utworzenie konta w Aplikacji Mobilnej, a „rejestracja” oznacza czynność utworzenia takiego Konta.
  • „Usługi” oznaczają wszystkie usługi świadczone przez Horsey  za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej dla użytkowników, a „Usługa” oznacza dowolną z nich.
  • „Użytkownicy” oznaczają użytkowników Aplikacji Mobilnej w tym Ciebie, a „Użytkownik” oznacza każdego z nich.
  • „Zdjęcie” oznaczaja graficzną reprezentację użytkownika do wyświetlania w Aplikacji Mobilnej

3. Główne

 1. Zastrzegamy sobie prawo do uniemożliwienia korzystania z Aplikacji Mobilnej i Usługi (lub dowolnej ich części).
 2. Świadczenie usług i Aplikacji Mobilnej nie obejmuje dostarczania telefonu komórkowego lub urządzenia podręcznego ani innego niezbędnego sprzętu w celu uzyskania dostępu do Aplikacji Mobilnej lub Usług.
 3. Aby korzystać z Aplikacji Mobilnej i/lub usług, potrzebujesz połączenia z Internetem i odpowiednich łączy telekomunikacyjnych.
 4. Przesyłając dowolny tekst lub obrazy (w tym fotografie) („Materiał”) za pośrednictwem Aplikacji, oświadczasz, że jesteś właścicielem Materiału lub masz odpowiednie upoważnienie od właściciela Materiału do korzystania, powielania i rozpowszechniania.

4. Twoje obowiązki

 1. Gwarantujesz, że wszystkie informacje podane podczas Rejestracji i zawarte w ramach Twojego Konta są prawdziwe, kompletne i dokładne oraz że niezwłocznie poinformujesz nas o wszelkich zmianach tych informacji poprzez aktualizację informacji na swoim koncie za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej
 2. Bez ograniczeń użytkownik zobowiązuje się również na nie zezwalaniu innym osobom na:
  • Odsprzedawanie lub udostępnianie jakichkolwiek danych lub danych osobowych wyświetlanych w Aplikacji Mobilnej.
  • Podawanie fałszywych danych, w tym fałszywe nazwiska, adresy i dane kontaktowe.
  • Próbowanie obejścia naszych zabezpieczeń lub sieci, w tym w celu uzyskania dostępu do danych nieprzeznaczonych dla Ciebie, zalogowanie się na serwerze lub koncie, do którego nie masz wyraźnego upoważnienia, lub sprawdzanie bezpieczeństwo innych sieci (takich jak skanowanie portów).
  • Wykonanie dowolną formę monitorowania sieci, która przechwytuje dane nieprzeznaczone dla Ciebie.
  • Zawieranie z nami nieuczciwych interakcje lub transakcje (w tym interakcje lub transakcje rzekomo w imieniu strony trzeciej, w przypadku których nie masz uprawnień do wiązania tej strony trzeciej lub udajesz, że jesteś osobą trzecią).
  • Wyodrębnianie danych lub włamanie się do Aplikacji Mobilnej.
  • Korzystanie z usług lub Aplikacji Mobilnej niezgodnie z niniejszymi Warunkami Użytkowania.
  • Wzięcie udziału w jakiejkolwiek nielegalnej działalności związanej z korzystaniem z Aplikacji Mobilnej lub Usług.
  • Wzięcie udziału w jakichkolwiek zachowaniach, które według naszej uzasadnionej opinii ograniczają lub uniemożliwiają innym klientom prawidłowe korzystanie lub korzystanie z Aplikacji Mobilnej lub Usług.

5. Zasady Korzystania z Aplikacji i Usług Mobilnych

 1. Dołożymy wszelkich starań, aby naprawić wszelkie błędy lub przeoczenia tak szybko, jak to możliwe po otrzymaniu powiadomienia o nich. Nie gwarantujemy jednak, że Usługi lub Aplikacja Mobilna będą wolne od wad i nie ponosimy odpowiedzialności za takie usterki, błędy lub przeoczenia.
 2. Nie gwarantujemy, że korzystanie z Usług lub Aplikacji Mobilnej będzie nieprzerwane i nie gwarantujemy, że wszelkie informacje (lub wiadomości) przesyłane za pośrednictwem Usług lub Aplikacji Mobilnej będą przesyłane dokładnie, niezawodnie, terminowo lub na wszystko. Niezależnie od tego, że postaramy się zapewnić nieprzerwany dostęp do Usług i Aplikacji Mobilnej, dostęp do Usług i Aplikacji Mobilnej może zostać w dowolnym momencie zawieszony, ograniczony lub zakończony.
 3. Nie dajemy żadnej gwarancji, że Usługi i Aplikacja Mobilna są wolne od wirusów lub czegokolwiek innego, co może mieć szkodliwy wpływ na dowolną technologię.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji, zmiany, zawieszenia lub usunięcia bez powiadomienia jakichkolwiek informacji lub Usług w Aplikacji Mobilnej od czasu do czasu.
 5. Twój dostęp do Aplikacji Mobilnej i/lub Usług może być również czasami ograniczony, aby umożliwić naprawy, konserwację lub wprowadzenie nowych urządzeń lub usług. Postaramy się przywrócić taki dostęp, jak tylko będzie to możliwe.
 6. Aby uniknąć wątpliwości, zastrzegamy sobie prawo do wycofania wszelkich informacji lub Usług z Aplikacji Mobilnej w dowolnym momencie.
 7. Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania dostępu i/lub edycji lub usunięcia wszelkich materiałów, które w naszej uzasadnionej opinii mogą spowodować naruszenie niniejszych Warunków Użytkowania.

6. Zawieszenie i Wypowiedzenie

 1. Jeśli korzystasz (lub ktoś inny niż Ty, za Twoją zgodą) z Aplikacji Mobilnej, dowolnych Usług z naruszeniem niniejszych warunków użytkowania, możemy zawiesić korzystanie z Usług i/lub Aplikacji Mobilnej.
 2. W przypadku zawieszenia Usług lub Aplikacji Mobilnej możemy odmówić przywrócenia Usług lub Aplikacji Mobilnej do użytku, dopóki nie otrzymamy od Ciebie zapewnienia w formie, którą uznamy za akceptowalną, że nie nastąpi dalsze naruszenie postanowień niniejszych Warunków Użytkowania.
 3. Bez ograniczenia do jakichkolwiek innych elementów w niniejszej klauzuli 6 jesteśmy uprawnieni natychmiast lub w dowolnym momencie (w całości lub w części) do:
  • Zawiesić Usługi i/lub Aplikację Mobilną.
  • Zawiesić korzystanie z Usług i/lub Aplikacji Mobilnej.
  • Zawiesić korzystanie z Usług i/lub Aplikacji Mobilnej dla osób, które naszym zdaniem są połączone (w jakikolwiek sposób) z Tobą, jeśli
  • Użytkownik popełnia naruszenie niniejszych warunków użytkowania.
  • Podejrzewamy, z uzasadnionych powodów, że istnieje możliwość że podejmiesz naruszenie niniejszych warunków użytkowania.
  • Podejrzewamy, na uzasadnionych podstawach, że istnieje możliwość że popełnisz jakiekolwiek oszustwo przeciwko nam lub innej osobie.
 4. Nasze prawa wynikające z niniejszej klauzuli 8 nie będą naruszały żadnego innego prawa lub zadośćuczynienia, jakie przysługuje nam w związku z jakimkolwiek naruszeniem lub jakichkolwiek praw, obowiązków lub zobowiązań narosłych przed rozwiązaniem umowy.

7. Ograniczenia i wyłączenie odpowiedzialności

 1. Aplikacja Mobilna, Usługi, informacje na temat Aplikacji Mobilnej i korzystanie ze wszystkich powiązanych urządzeń są udostępniane na zasadzie „jest, jeśli jest dostępny”, bez żadnych gwarancji wyraźnych lub dorozumianych.
 2. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, zrzekamy się wszelkich oświadczeń i gwarancji związanych z Aplikacją Mobilną i jej zawartością, w tym w odniesieniu do wszelkich nieścisłości lub pominięć w Aplikacji Mobilnej, gwarancji przydatności handlowej, jakości, przydatności do określonego celu, dokładności, dostępność, nienaruszalność lub dorozumiane gwarancje z przebiegu transakcji lub korzystania z handlu.
 3. Nie gwarantujemy, że Aplikacja Mobilna będzie zawsze dostępna, nieprzerwana, terminowa, bezpieczna, wolna od błędów lub wolna od wirusów komputerowych lub innego inwazyjnego lub szkodliwego kodu, ani że Aplikacja Mobilna nie będzie pod wpływem działania siły wyższej lub innej siły wyższej zdarzenia, w tym niezdolność do uzyskania lub niedobór niezbędnych materiałów, urządzeń, zasilania lub telekomunikacji, brak sprzętu lub urządzeń telekomunikacyjnych oraz awaria technologii lub sprzętu lub urządzeń telekomunikacyjnych.
 4. Chociaż możemy dołożyć uzasadnionych starań, aby zawrzeć dokładne i aktualne informacje w Aplikacji Mobilnej, nie udzielamy żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących ich dokładności, terminowości ani kompletności.
 5. Niezależnie od naszych starań, aby zapewnić bezpieczeństwo naszego systemu, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie elektroniczne przekazywanie danych jest potencjalnie podatne na przechwycenie przez inne osoby. Nie możemy i nie gwarantujemy, że przekazywanie danych zgodnie z Aplikacją Mobilną przesłaną do nas i od nas, nie będzie monitorowana ani odczytywana przez innych.

8. Prawa Własności Intelektualnej

 1. Wszystkie treści redakcyjne, informacje, zdjęcia, ilustracje, dzieła sztuki i inne materiały graficzne oraz nazwy, logo i znaki towarowe w Aplikacji Mobilnej są chronione prawem autorskim i/lub innymi prawami i/lub umowami międzynarodowymi i należą do nas i/lub w zależności od przypadku naszych dostawców. Te prace, logo, grafika, dźwięki lub obrazy nie mogą być kopiowane, powielane, retransmitowane, dystrybuowane, rozpowszechniane, sprzedawane, publikowane, rozpowszechniane lub rozpowszechniane w całości lub w części, chyba że wyraźnie i przez nas i/lub naszych dostawców wyraźnie na to pozwolimy, w zależności od przypadku.

9. Poprawki

 1. Możemy okresowo wprowadzać zmiany w treści Aplikacji Mobilnej, w tym w opisach i reklamowanych usługach, w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub przeoczenia w treści Aplikacji Mobilnej.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych warunków użytkowania od czasu do czasu bez powiadomienia. Zmienione Warunki Użytkowania zostaną opublikowane tutaj i zaczną obowiązywać od daty takiego opublikowania. Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszych warunków użytkowania, ponieważ są one dla Ciebie wiążące.

10. Obowiązujące Prawo i Jurysdykcja

 1. Dostęp do Aplikacji Mobilnej można uzyskać ze wszystkich krajów na całym świecie, gdzie pozwala na to lokalna technologia.

11. Polityka Prywatności

 1. Dostęp do Aplikacji Mobilnej i korzystanie z Usług oferowanych w Aplikacji Mobilnej podlega naszej Polityce Prywatności. Uzyskując dostęp do Aplikacji Mobilnej i kontynuując korzystanie z oferowanych Usług, uznaje się, że zaakceptowałeś naszą Politykę Prywatności, w szczególności uznaje się, że wyraziłeś zgodę na wykorzystanie i ujawnienie twoich danych osobowych w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do okresowej zmiany niniejszej Polityki Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią niniejszej Polityki Prywatności, przerwij dostęp do Aplikacji Mobilnej i korzystanie z Usług.